Privacy Statement

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Wandelen voor Water.

Wandelen voor Water is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Wandelen voor Water bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Wandelen voor Water de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Doel verwerking van Persoonsgegevens

Via de website wandelenvoorwater.nl verwerkt de Wandelen voor Water (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het informeren over activiteiten
    Wandelen voor water houdt sponsors, donateurs, giftgevers, deelnemers, vrijwilligers, ‘vrienden’ en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Wandelen voor Water zal je altijd voorafgaand toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Wandelen voor Water kan je in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.
  • Het optimaliseren van de website en e-mail
    Om de inhoud van de e-mails van Wandelen voor Water te optimaliseren kunnen open- en klikratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Wandelen voor Water om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website wandelenvoorwater.nl worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het cookie Statement.
  • Het verbeteren van dienstverlening
    Wandelen voor Water gebruikt het e-mailadres van deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

Wijze van verwerking van Persoonsgegevens

Wandelen voor Water verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer je je inschrijft voor deelname aan het project wordt om je persoonsgegevens gevraagd. Dit doet Wandelen voor Water ook als je je registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Wandelen voor Water gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Wandelen voor Water haar database up-to-date.

Beveiliging van persoonsgegevens

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft Wandelen voor Water passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Mobile Interaction Company maakt Wandelen voor Water gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van giften en donaties schakelt Wandelen voor Water, via haar verwerker Mobile Interaction Company, Tikkie van ABN amro in. ABN amro verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank. ABN amro krijgt daarmee inzage in je betaalgegevens. Wandelen voor Water heeft met ABN amro een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van ABN amro om voor de bescherming van je persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Gegevens van deelnemers en projectleiders

Indien je een donatie doet of deelneemt aan Wandelen voor Water verkrijgt de projectleider van het project waar je de donatie voor hebt gedaan geen inzage in je contactgegevens en je donatie. Deze inzage heeft alleen ABN amro.

Rechten

Wandelen voor Water en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren je rechten onder de AVG. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Wandelen voor Water worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval je een inlogaccount hebt voor deze website, kun je, nadat je bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al jouw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. Je kunt via het dashboard ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien je geen inlogaccount heeft, kun je met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

In het geval je als deelnemer van Wandelen voor Water vraagt om jouw gegevens uit haar database te wissen, zal Wandelen voor Water daar op een proportionele wijze op reageren. In sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van jouw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als je vraagt om niet meer door Wandelen voor Water te worden benaderd voor marketingdoeleinden, zal Wandelen voor Water jouw naam moeten onthouden om je van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan je verzoek tot het wissen van jouw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Wandelen voor Water je over de reden daarvan.

E-mail

Indien je je voor een digitale nieuwsbrief of updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee je je af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wandelen voor Water helpt je graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Wandelen voor Water. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van de persoonsgegevens door Wandelen voor Water. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@wandelenvoorwater.nl.

Wandelen voor Water behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.